l

Avel

Avel och uppfödning ska ske i överensstämmelse med SKKs grundregler och djurskyddslagstiftningen, liksom med Scbks avelsriktlinjer för uppfödar- och valphänvisning.

Följande områden prioriteras i avelsarbetet, dock utan rangordning:

– Att behålla den rastypiska mentaliteten, dvs en livlig och alert hund med ett stabilt sinnelag.

– Att avla med tanke på en god hälsa som möjliggör ett långt hundliv utan hälsostörningar.
 
• Det är aldrig förenligt med Djurskyddslagen och SKKs Grundregler att tillavel använda djur med kliniska problem som kan förknippas med kortskallighet.

• För att minska förekomsten av hälsoproblem som kan förknippas medkortskallighet måste avelsurvalet ta större hänsyn till de generella parametrarsom påverkar andningsförmågan såsom vidden på näsborrar, nosens längd,bredd och djup, utrymmet i mun och svalg, luftstrupens bredd och fasthet,bröstkorgens volym samt rasspecifika förhållanden."
"Premiera och prioritera friska hundar med mindre utpräglad kortskallighet iavelsarbetet för att minska hälsoproblemen i aktuella raser med beaktande avkorrekt rastyp.""


– Att bidra reproduktionsförmåga; parning, dräktighet, valpning och omhändertagande av valpar.

– Att bidra till en ökad genetisk variation genom att verka för mindre besläktade parningar, dvs bredda avelsbasen.

…att som uppfödare ska man vara väl insatt i och följa Svenska kennelklubbens grundregler för avel.
Svenska Continental Bulldog klubben beslutade under årsmötet 2023 att vidhålla riktlinjer för avel på svenskregistrerade:

SE-registreradehundar ska BÅDA föräldrar djuren:

 • …att föräldrar djuren ska vara utställda med minst "Very Good" som kvalité eller inneha en tidigare godkänd avelslicensering.
 • …att ej låta tik valpa före 2års ålder.
 • …att föräldrar djuren ska ha genomfört mentalbeskrivning: Utifrån BPH eller MH.
 • …att ej utan synnerliga skäl att använda hund med högre grad ED än 1 och ska endast paras med hund graderad 0.
 • båda föräldrar djuren ska ha känd HD och ED status. SKK/AK vill förtydliga att det inte kan anses förenligt med grundreglernas punkt 2:2 att använda hund med HD-grad E i avel, eller att para hund med HD- grad D med annat än hund graderad som A eller B alternativt i parnings kombinationer där HD index är större än 100. Oavsett HD- grad är det inte heller förenligt med att grundregeln att använda hundar med kliniska symtom på HD i avel.
  HD-grad A,B,C+C är tillåtet och kombinera och HD-grad D får ENDAST kombineras med HD-grad A eller B. HD-grad E är helt uteslutet ur avel enligt SKKs regler!
 • …att DNA testa för sjukdomarna Cystinurie och DVL2 och ej gör kombinationer som riskerar att lämna dubbel bärare utav sjukdomarna nämnda.
 • …att utesluta hundar från avel som uppvisar symptom på återkommande hudproblem.
 • …att utesluta hundar från avel som har uppvisar rosslig och besvär utav sin andningsfunktion samt hund som genomgått operation för att förbättra andningsvägarna.
 • …att undvika hund med knipta näsborrar.
 • …att undvika att använda hund som opererats för korsbandsskada i avel, samt att undvika att para två hundar där nära släktingar (föräldrar och/eller kullsyskon) drabbats av problemet.
  OBS!
  Vid parning utav utländsk hane SKA SE-registerad tik ha uppfyllt ovanstående riktlinjer!