Årsmöteshandlingar 2022

Dagordning

 1. Justering av röstlängden.
 2. Val av ordförande för mötet.
 3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
 4. Val av två justerare som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet. De valda justerarna är dessutom rösträknare.
 5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar.
 6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
 7. Fastställande av dagordningen.
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse, balans- och resultatredovisning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.
 9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.
 10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående klubbmöte givit till styrelsen.
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 12. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
  B. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.
  C. Beslut om styrelsens förslag till rambudget.
 13. A. Beslut om antalet ordinarie ledamöter samt suppleanter.
  B. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.
 14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar.
 15. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar.
 16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15.
 17. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast 4 veckor anmälts till styrelsen. Anmälan av sådant ärende ska vara skriftligt. Till ärendet ska styrelsen för behandling på årsmötet avge utlåtande och lämna förslag till beslut.

  A. Stadgerevidering.

Med inträdet i SMHK & SKK revideras stadgan för att linjera med SHMK & SKK’s typstadga.

About the author: