Photo: Crazy Eye Bulls

Continental Bulldog nationellt erkänd av Svenska Kennelklubbens Avelskommitté

2020-07-08

Den 3/7 valde Svenska Kennelklubbens avelskommitté att godkänna Continental Bulldog för stambokföring, avel, tävling och utställning i Sverige.*

Vi i styrelsen för Svenska Continental Bulldog Klubben kunde inte vara mer exalterade. Vi vill tacka alla inblandade på SKK för det glada beskedet och visat förtroende för rasen och ser fram emot ett framtida samarbete för sunt avelsarbete som fortsätter i fru Imelda Angehrns spår.

UTSTÄLLNING

  •  Continental bulldog är en utställningsvänlig ras.
  •  Att ställa ut är i Mellaneuropa väldigt populärt bland bulldogägare. Man ser många privatpersoner på utställningarna och inte bara uppfödare.

AKTIV LIVSSTIL

  •  Continental bulldog är en aktiv hund som är lättlärd.
  •  Visat framfötterna i sporter som rallylydnad och lydnad.
  •  Lätt motiverad: älskar att vara sin matte och husse till lags om belöning finns tillgänglig.

NATURLIGA FÖDELSER

  •  Relativt stora kullar, i genomsnitt drygt 7 valpar per kull.
  •  Kejsarsnitt under 5%
  •  Tikarna visar goda modersinstinkter och tar väl hand om valparna.

NATURLIGA PARNINGAR

Generellt sett sker all befruktning på naturlig väg om inte hanen befinner sig för långt borta och resan skulle sätta stor stress på tiken.

MEDELLIVSLÄNGD

Medellivslängden är mellan 11 och 13 år. Det finns flera Continental bulldogs på både 14 och 15 års ålder. Den äldsta idag (HT2019) är 16 år och 4 månader och välmående för sin ålder.

Datum/Date 2020-07-03

§ 71 Nya raser

a) SKK/AK har informerats om att SKK/CS har fastställt de riktlinjer som Avelskommittén tagit fram för att ta in nya raser i SKKs stambok. Därmed kan kommittén återuppta två bordlagda ärenden där rasintressenter/klubbar önskar få sin nationellt erkända, men inte FCI-godkända, ras stambokförd i SKK.

b) Continental bulldog
Den ej SKK-anslutna rasklubben för continental bulldog har sedan tidigare skickat in en ansökan där man önskar att stambokföra sin ras i SKK.

Continental bulldog är en nationellt erkänd ras i fem andra FCI-anslutna kennelklubbar i Schweiz, Tyskland, Frankrike, Tjeckien och Estland. Den svenska rasklubben har, enligt uppgift, en tät kontakt med övriga rasorganisationer. Klubben har lämnat in en omfattande och informativ ansökan som innefattar alla delar som krävs för att SKK/AK ska kunna ta ställning i enlighet med SKKs riktlinjer för erkännande av nya raser.

SKK/AK beslutade att erkänna continental bulldog som ras att registreras i SKKs stambok samt för deltagande i utställning, prov och tävling inom SKK.

SKK/AK beslutade att erkänna continental bulldog för avel och valpregistrering i SKKs annexregister.

Rasen välkomnas i SKKs register i enlighet med de rutiner som stipuleras i SKKs riktlinjer för erkännande av nya raser.

Besluten ovan träder i kraft när SKKs centralstyrelse har fastställt SKK/AKs protokoll 3-2020. Därefter kan rasklubb (och eventuell specialklubb) ansöka om eventuella krav kopplade till registrering av valpar av continental bulldog i enlighet med rutiner för detta.

Utdraget ovan redovisar vad som avhandlats vid mötet. SKKs centralstyrelse har möjlighet att ändra eller ompröva beslut fattade av Avelskommittén.

Continental Bulldogens Historia

”Sedan en lång tid tillbaka var den välkända English Bulldog uppfödaren Imelda Angehrn inte nöjd med utvecklingen av den engelska bulldogen. Samtidigt började diskussioner med myndigheterna i Schweiz om strängare djurskyddslagar och avelsbestämmelser. Efter djupgående diskussioner med kända hundexperter bestämde sig Imelda Angehrn för att söka godkännande för korsavel av den engelska bulldoggen och en annan ras.

Den europeiska konventionen för uppfödning och förvaring av djur, samt Paragraf. 10 i den schweiziska lagen om djurskydd var de främsta anledningarna till att påbörja en test-ras.

Syftet med detta arbete var att skapa en medelstor bulldogg som skulle uppfylla alla de krav som ”Society of Prevention of Cruelty to Animals” har av en sund hund, och som skulle behålla det högt värderade temperamentet som Engelsk Bulldog besitter.

Den 6 december 2000 gav den schweiziska klubben för Engelska Bulldoggar och rasrådet av den Schweiziska Kennelklubben Imelda Angehrn tillåtelse för att korsa raserna Engelsk Bulldog och Old English Bulldog. Sommaren 2001 föddes den första kullen av dessa ”Pickwick Crossbreeds” som hon kallade PICKWICK BULLDOGS OLD TYPE (PBOT). Syftet med detta experiment var att uppnå ökad naturlig valpning, ljudlös andning, förbättrad smidighet och rörlighet hos hundarna.

Korsuppfödningen mellan English Bulldog och Old English Bulldog skedde under mycket noggrann övervakning av den Schweiziska Kennelklubben. Resultatet var mycket lovande och det blev snart uppenbart att hela satsningen skulle leda till skapandet av en ny ras nära den engelska bulldoggtypen.

Det ursprungliga målet var att införa generna från dessa ”cross breeds” senare i Engelsk Bulldog. Detta visade sig vara omöjligt av olika skäl. Det blev emellertid snabbt uppenbart att det nya avelsprogrammet var en stor framgång, eftersom hundarna som föddes blev väldigt populära hos alla sina ägare. De var verkligen entusiastiska över PBOT: s unika temperament, rörlighet och smidighet.

Eftersom Imelda Angehrn arbetade för att få den nya bulldog-rasen erkänd, bildades en projektgrupp med representanter från arbetsutskottet för avelutveckling och med fullt stöd av Schweiziska Kennelklubben (SKG). Vid den tidpunkten utvärderades cirka 70 av dessa hundar av en veterinär och en utställningsdomare för att skapa en grund i ansökan om registrering till den schweiziska rasstandarden (SHSB).

För att särskilja de två raserna valdes namnet Continental Bulldog för den nya rasen. Alla beslut och åtgärder för detta arbete var i samarbete med FCI:s standard- och vetenskapliga kommission (International Canine Federation).

Eftersom det inte fanns någon robust frisk medelstor familjehund av typen Molosser – något som var mycket önskvärt, hade Continental Bulldog fyllt detta gap – ett faktum som bevisas av entusiastiska älskare av den unga rasen.

SKG: s styrelse beslutade den 15 september 2004 att ge det grönt ljus för skapandet av en ny ras under namnet CONTINENTAL BULLDOG, baserat på tillämpningen av avelslicenser och specifika registrerings och avelsregler.

Söndagen den 5 december 2004 startades rasklubben i närvaro av 41 av de då 105 registrerade medlemmarna. I en trevlig och vänlig atmosfär föddes CONTINENTAL BULLDOG CLUB SWITZERLAND – CBCS.

Herr Peter Rub, VD för SKG, Dr HC Hans Räber, Hedersmedlem i SKG och Dr Peter Lauper, Ordförande i SKG:s Arbetsutskott, hedrade detta minnesvärda tillfälle genom sitt deltagande. Mr Rub välkomnade varmt den nybildade klubben till SKG-familjen och önskade dem sina lyckönskningar för klubben och den nya Continental Bulldoggrasens framtid. Standarden, avels- och urvalsförordningarna samt den nybyggda rasklubbens stadgar godkändes av SKG:s centralkommitté i februari 2005.

Detta var en stor framgång, särskilt för Imelda Angehrn eftersom hennes stora engagemang och allt arbete hon hittills hade lagt ner i detta projekt äntligen blev belönat med ett erkännande.

Det största hindret övervanns med detta erkännande av SKG och efter att Fédération Cynologique Internationale (FCI) mottagit det preliminära erkännandet. Conti-landet blev Schweiz där allt började.

Det var i vilket fall spännande och blev mycket intressant för de seriösa uppfödarna att nu kunna delta och hjälpa till med att skapa en ny ras. CBCS kommitté samt ett stort antal nya uppfödare var och är fortfarande entusiastiska över denna utmaning. De många positiva reaktionerna på SKG:s samt dess officiella erkännande var givetvis en stor hjälp för alla inblandade att påbörja det framtida arbetet. ”

TOP