Kort sammanfattning av avelslicensiering hos CBCS i Schweiz

Den 14e september 2019 befann sig ordförande Jonas Wandell och sekreterare Jeanette Johansson Wandell i Schweiz för CBCS andra årliga avleslicensprövningar.

Vid en avelslicensprövning utvärderas hunden i flera steg. Mentaltest görs av utbildad certifierad testledare, hälsotester så som röntgen utav HD & ED tillsammans med Cystinurie DNA-test tillsammans med en noggrann genomgång utav hunden av rasspecialist. Hunden mäts på olika sätt för att se till att avelsdjuren håller sig inom rasstandardens ramar tillsammans med en exteriörbeskrivning av en av avelskommittén utsedd rasdomare.

Användningen av avelslicenser och att enbart tillåta avel mellan dessa djur hjälper rasens utveckling och säkerthetsställer att uppfödare håller sig inom rasstandarden och avlar med friska och sunda individer. Tack vare detta system tillåts inte uppfödare att ”extremavla” på individer över eller under vad som enligt rasstandarden är tillåter med hänsyn till att bevara den genetiska variationen. Man sätter på så sätt mer krav på uppfödarna att fortsätta avla hälsosamt, allt för rasens bästa.

Efter att ha närvarat under processen och sett hur det går till och diskuterat den i detalj med avelskommittén för CBCS föreslogs det att vi skulle under 2020 bjuda in en av deras rasexperter och utbildade mentaltestare för att göra den första avelslicensieringen i Sverige tillsammans med dem.

I stora drag så fungerar det så att Continental bulldogs avlas av godkända kennlar med licensierade avelsdjur. För att avkomman skall få registreras som en CB måste föräldradjuren inneha avelslicenser. 

  • En tik som får en avelslicens får avla fram 5 kullar under sin licens och efter det så tas licensen bort.
  • En hane som innehar avelslicens får avla fram valpar tillsammans med en licensierad tik.

Continental bulldogs som avlas utanför avelsprogrammet får ingen giltig stamtavla från den stambokförande FCI organisationen SKG.

Vi vill passa på att tacka Barbara Ashraf-Schuetz för all hjälp med översättningar under helgen.

Hälsostatus, fenotyp, mått och dimensioner

Avelskomittén tillsammans med rasexperten mäter hundens alla dimensioner. Näst intill exakt det som gjordes under den svenska trubbnosinventeringen av SKK 2019. Man ser till att hundens dimensioner och mått inte överstiger rasstandard eller de mått som avelsdjuren max får ha. Man mäter bland annat, mankhöjd, bröstbredd, bröstomkrets, rygglängd, skallomfång, skallängd, noslängd, underbettets storlek, ögonfärg mm. Målet är en mellanmoloss som kan röra sig atletiskt och kraftfullt med samma mjuka personlighet och mysighetsfaktor som EB är känd för. Vissa skillnader finns mellan rasstandarden och avelslicenskraven som t.ex underbettets storlek där man har en toleransnivå på 15 mm på avelsdjur medan standarden är upp till 10 mm,. Det kan verka bakvänt vid första anblick men detta är för att inte begränsa den genetiska variationen i avelsbasen och riskera andra problem som hög inavel för med sig. Ett 15 mm underbett rekommenderas att kombineras med en tik/hane som har ett minimalt underbett själv och runt omkring sig i stamtavlan. Individen med det större underbettet bör ha flera styrkor utseendemässigt och mentalt som tillför rasen för att godkännas . Målet är alltid att sedan göra en kombination där avkommorna ska ”bli bättre” än sina föräldrar. Därmed är det som uppfödare viktigt att arbeta mot rasstandarden och ha en levande dialog med den utbildade personal som genomför avelslicensieringen angående vilken kombination som rekommenderas. Rasexperten, som även är en utbildad exteriördomare, beskriver hunden med alla mått. Många av måtten är i korrelation med varandra men även antal tänder, ögonen form och färg, pälsens kvalitet och färg, vinklar fram/bak/från sidan/ovanifrån, tassarnas form, öronens placering, svanens form och längd mm. Detta tillsammans med hur hunden rör sig i skritt och trav dokumenteras noggrant.

Avelskommittén bedömer sedan på plats med all data sammanställd om hunden är godkänd eller inte för avel. I dessa ingår även hälsotesterna så som HD och ED röntgen, och Cystinuria DNA test . Dessa resultat tillsammans med bedömning som gjorts utseendemässigt och det mentala & karaktärtestets resultatet för att sedan dela ut en avelslicens eller ej till hunden. Licensen kan komma med en kommentar om t.ex. hunden är väldigt hög så bör den paras med mindre individer för att inte riskera att nästa generation inte håller sig inom rasstandarden.

Under avelslicenseringen i CBCS 2019 är det framförallt 2 kvinnor som leder arbetet och vet vad som klassificeras som en CB för avel eller ej. Dessa 2 är Imelda Angehrn som är grundare till rasen och Ginette Hufschmid, rasdomare och med lång erfarenhet som domare inom speciellt rasen Boxer där hon varit uppfödare i 50 år.

Mentaltest / Karaktärstest

Mentaltestet utförs på ett sätt som ska efterlikna något extrema vardagssituationer och resultaten utvärderas efter den målbild man har av en bulldogs rastypiska personlighet. Till exempel ska den inte ha kvarvarande rädslor men får reagera vid häftiga smällar och får absolut inte vara aggressiv mot människor.

Hunden är helt utan koppel under hela testet från start till stopp och inga andra hundar tillåts vara okopplade eller i närheten av testbanan under tillfället. Föraren får kalla till sig hunden men inte använda sig av tävlingslydnad kommandon då man vill se hur hunden beter sig avslappnat i en rätt stökig miljö med många människor.

Hundens reaktioner bedöms efter en skala både i beteende och i intensivitet för att nämna några delar. Här är är en grov ”google translate” översättning utav protokollet för att ge en första inblick i hur mentaliteten beskrivs och bedöms.

Blankett

Innan testet börjar fyller sökande i en blankett om hundens hälsotillstånd, om den löper, äter medicin eller annat. Hur hunden bor tex i staden, på landet, i huset, i kennel eller annan information. Detta tar testledaren i beaktning när testet görs då hundar som bor i staden är vana vid vissa ljud och situationer än de hundar som bor på landet som många hundar i Schweiz gör.

Social utvärdering

Ett tiotal människor inklusive testledare och förare rör sig fritt fram och tillbaka på ett fält kring hunden och man ser till hundens följsamhet/kontaktsökning med föraren. Hundens sinnestillstånd och kroppsspråk bland funktionärerna i rörelse iakttas mm.

1 funktionär kallar på hunden muntligt och bjuder in till kontakt med hunden och bjuder in till gos. Detta upprepas 2-3 gånger innan momentet är slut.

Gruppen av funktionärer bildar en stor cirkel kring huden och föraren. Sedan går gruppmedlemmarna in och bildar en tät ring kring hund och förare, står stilla x-antal sekunder innan de backar ut igen. Detta moment upprepas även det 2-3 gånger med ökad intensitet för att se hur hunden beter sig runt människor i trängda situationer.

Funktionärerna bildar en ”mänsklig vägg” med någon meter mellan sig och möter hunden som kommer gående med föraren i motsatt riktning 2 gånger för att observera hundens beteende och reaktioner.

Slutligen bildar funktionärerna en smal korridor med först ca 1 meter mellan sig och sedan andra gången ca 70 cm mellan sig som hunden och föraren skall passera igenom.

Visiella och akustisk retningars

Ett fält av plastflaggor med ca 25 flaggor och ungefär 1,5 meter mellan flaggorna beträds av hund och förare. Flaggorna sitter strax över hundens huvudhöjd.

Därefter sker samma sak med ett fält av uppfällda paraplyer liggandes på marken. Testledaren rör på 2 paraplyer.

En uppstoppad clown sitter på en pinne och petas till så att den fladdrar till. Vitsen med övningen är att se hundens reaktion och se om hunden tar till flykt eller vågar utforska dockan efter första reaktionen.

2 olika underlag beträds. Det första en fjädrande bräda och det andra ett metallgaller som ligger i gräset.

Hunden får leka med ett gossedjur med både föraren, testledaren och sedan ensam. Leken bedöms i intensitet, långvarighet och inställning.

Därefter sveps ett lakan över hunden så hunden delvis döljs, dras av och upprepas.

Tre portaler med hängande saker i trä, kartong, plåtburkar och tyg skall hunden gå igenom. Föremålen för inte mycket ljud av sig men är hinder som hänger i hundens väg.

Två nya underlag beträdes av hunden, det första ett ”osynligt” grönt pigg-nät i gräset och det andra ett glatt gult presenningsunderlag.

Två skramlande gjutevävssäckar fulla med plåtburkar rasslas och kastas med och hunden erbjuds undersöka säckarna.

Sedan skramlas en hundmatskål i en stor kastrull innan matskålen kastas till marken och en sked bankas med i kastrullens botten för att skapa skarpa höga ljud och på så vis se hundens reaktioner för ljuden.

Sammanställning

Efter alla momenten är genomförda sammanställer testledaren tillsammans med beskrivaren protkollet och bedömer hundens lämplighet för avel. En hund får reagera men inte ha kvarvarande rädslor som ej går att överkomma med hjälp utav föraren eller påvisa aggressioner. I summeringen berättar testledaren för föraren hur han/hon tolkar reaktionerna och vad som eventuellt önskas stärkas för att få en mer stabil individ. En Conti är en glad clown med en trygg grund men den är ingen ”super hjälte” eller intensivt arbetande ras. Mentaltestets största roll är att ta bort alla individer som ej bör bära sitt arv vidare felaktiga karaktärsdrag. 

Hunden får sedan godkänt, ej godkänt eller chansen att göra om testet vid senare tillfälle om testledaren anser att tetet ej utfördes korrekt utav hund eller omgivning.  Hundägaren har då rätten att få resultatet överklagat via kennelklubben om hunden fått ej godkänt. Om kennelklubben bedömer om föraren har rätt låta hunden åter testas.

TOP